(rubrik saknas)

Enligt Brottsförebyggande rådet (Brå) har anmälningar angående misshandel av kvinnor ökat med 30 procent under de senaste tio åren. Av de 27 312 anmälningar gällande misshandel av kvinnor så var 85 procent av förövarna män. Dessa män var oftast män som befann sig i kvinnornas närmsta umgängeskrets (familj eller bekanta).

Våld riktas mot kvinnor oavsett ålder, klass och etnicitet. En grupp som drabbas och som inte uppmärksammats särskilt ofta är äldre kvinnor. En del av de äldre kvinnor som utsätts för våld i sin parrelation har kanske levt hela sitt vuxna liv tillsammans sin förövare.

En allmän syn på detta kan vara att det är något som utomstående inte har med att göra och man kanske helst vill fjärma sig mot detta och tänka att ”Det är parets enskilda problem, vi ska inte lägga oss i”.

Våld mot kvinnor är aldrig någonsin acceptabelt och Västerorts kvinnojour vill under 2012 särskilt uppmärksamma våld som riktas mot äldre kvinnor och ordnar bl.a. en konferens den 18 april med temat ”Våld mot äldre kvinnor”. Vi anser att det är hög tid att denna fråga tas på allvar och hoppas att olika samhällsfunktioner blir varse denna problematik och kan verka för att hjälpa dessa kvinnor.

Vi uppmärksammar våld mot äldre kvinnor