(rubrik saknas)

Sundbyberg har ett ansvar för att alla känner sig lika välkomna oavsett sexualitet, könsidentitet eller könsuttryck.Vi anser att det behövs en aktiv politik för att påverka atti­tyder – hos stadens politiker och tjänstemän, i förskolan och skolan, inom idrotten, hos socialtjänsten, på äldreboendet och bland Sundbybergs invånare. Vi vill se konkreta handlingsplaner, mer resurser och en tydlig attitydförändring för ett jämlikt Sundbyberg.

Den offentliga sektorn måste vara ett föredöme när det gäller HBT-personers rättigheter för att påverka andra aktörer i samhället i rätt riktning. Ingen ska per automatik bli bemött som heterosexuell av omsorgspersonal, inom socialtjänsten eller i skolan i Sundbyberg.

Många HBT-personer drar sig för att anmäla våld inom förhållandet. Vi vill därför ta fram en handlingsplan för en HBT-vänlig socialtjänst och se till att personalen inom social­tjänsten och kvinno-och mansjourer utbildas och fortbildas för att höja sin HBT-kompetens.

Sundbyberg är en stor arbets­givare och måste vara ett föredöme när det gäller anställningsprocesser fria från diskriminering, och det gäller även HBT-perspektivet. Kommunen som arbetsgivare ska se till att utbilda all ledande personal samt andra som har personalansvar eller hanterar personalpolitik i HBT-kompetens. Det är även viktigt att all personal har en generell HBT-kompetens.

Värderingar grundläggs tidigt ­i ­livet. Därför måste skolan prioritera arbetet mot homofobi och kränkande behandling i sin verksamhet. All personal som arbetar med barn och ungdomar i undervisning ­eller på annat sätt så som elevvård, ungdomsprojekt, ungdomsmottagningen med mera ska få utbildning i HBT-kompetens.

Ungdomsverksamheter i Sundbyberg spelar stor roll för många unga människors liv utanför skolan. Många HBT-ungdomar vittnar i dag om att ungdomsverksamheterna är allt för styrda av heteronormen för att alla ska trivas och att det finns ett behov av mötesplatser där HBT-ungdomar kan vara sig själva och möta andra i liknande livssituation.