(rubrik saknas)

I dagsläget finns det runt 3 400 underskrifter mot exploateringen av vårt vackraste och mest värdefulla natur- och kulturområde.

Området ingår i Riksintresset – kustområden och skärgård i Södermanland och Uppland.

Österåkers kommun har tagit bort Täljöviken från Riksintresset och bryter därmed mot länsstyrselsens beslut. Landskapet vid Näs har tusenåriga anor.

Här låg porten till Långhundraleden (som var var en av vikingatidens två vattenvägar till den dåvarande huvudstaden Uppsala).

Området är klassat som kulturområde av riksintresse och en exploatering kommer att strida mot kommunens beslut att bevara kulturlandskapet. Enligt miljöbalken är jordbruksmarken av nationellt intresse. Jordbruksverket skriver med anledning av detta: ”Planförslaget bör bli föremål för en ny granskning från kommunens sida. Eftersom det finns annan mark som inte är jordbruksmark och där det är lättare att leva upp till kraven på en hållbar planering, kommer en utbyggnad att strida mot miljöbalken 5 kap. 4 §”

Kinna Lundin, Naturskydds- föreningen i Österåker