(rubrik saknas)

Byggplanerna kring Råstasjön startade redan 2007 då fullmäktige antog den fördjupade översiktsplanen. Centerpartiet lämnade då ett yttrande till beslutet där vi välkomnade Arenastaden, dock inte utan förbehåll. Vi var då, och är fortfarande, av åsikten att Råstasjöns natur- och rekreationsområden är unika i Solna och därmed värda att bevara.

Solna är en växande stad och vi ska fortsätta överväga var och hur nybyggen planeras.

På stadsbyggnadsnämndens möte den 28 augusti lade Alliansen ett gemensamt yrkande om inriktningen för det fortsatta planarbetet vid Råstasjön. Vi i Centerpartiet är glada över att se att bebyggelsen föreslås minska kraftigt, jämfört med tidigare förslag.

Vi är även mycket nöjda med att den känsliga naturen norr om sjön, i den så kallade ”midjan”, inte ska bebyggas och att den enda platsen där bebyggelse innanför strandskyddslinjen kan tänkas ske är längs Evenemangsgatan, i syfte att avskärma Råstasjön från Friends Arena.

Att Råstasjöns utlopp föreslås förbli öppet lyfter också upp naturvärdena.

Sammantaget är stadsbyggnadsnämndens yrkande gällande bebyggelse kring Råstasjön väl genomtänkt och helt i linje med Centerpartiets politik. Yrkandet ligger betydligt närmare den fördjupade översiktsplan (FÖP) som det beslutades om 2007, än det planförslag som därefter gick ut på samråd. Yrkandet ligger även väldigt nära Centerpartiets tidigare ställningstagande 2007 och tidigare i år under det nuvarande planarbetet. Vi ser därför fram emot det fortsatta arbetet och slutgiltiga planförslaget, som förhoppningsvis bidrar till Arenastadens utveckling.

Stadsbyggnadsnämndens förslag ger ett positivt tillskott av nya bostäder till Stockholmsregionen, samtidigt som det bevarar viktiga naturvärden.

Anna C Nilsson (C)

kommunalråd i Solna