(rubrik saknas)

Svar på insändaren ”Djuren finns bara för att äta” den 25 augusti:

Något överdrivet ”Ia”. Om du äter grönsaker så kanske de gödslats med hönsgödsel eller kogödsel? Om kor och andra betesdjur dog ut skulle skogen snart stå mörk. Inga öppna landskap. Så tänk ett varv till.

Rosa