ANNONS

(rubrik saknas)

ANNONS

Ända sedan området kring Kulla Karby togs in i översiktsplanen 2003, har Miljöpartiet ställt sig tveksamt till att exploatera området. Vi har sedan planarbetet sattes igång sagt nej till en stor exploatering av villor och krävt svar för att säkerställa att vare sig vattentäkt eller gröna kilen riskerar skadas. Vad har hänt sedan dess?

Miljöpartiet har under hösten 2011 fått svar på en viktig fråga. Genom att bygga i Kulla Karby kan utbyggnaden av kommunalt VA i Skälsmaraområdet tidigareläggas med cirka fyra år.

Det är en viktig miljöåtgärd i ett område som permanentas allt mer trots vattenbrist och många bristfälliga enskilda avlopp. I det nya planförslaget är bebyggelsen flyttad och minskad jämfört med det ursprungliga förslaget. Därigenom kan viktig naturmark för friluftslivet sparas.

Förutsättningarna till kollektivtrafik är mycket goda och området kommer att miljöcertifieras och kan därmed utgöra en förebild för hur småhus kan byggas i Värmdö på ett sätt som är hållbart för miljö och privatekonomi genom minskad energiåtgång och visad hänsyn till omgivande ekosystem.

Det kommer även att bli möjligt att bygga hyresrätter inom planområdet. Något som stärker den sociala hållbarheten. Genom att bygga i Kulla Karby skyndar vi dessutom på utbyggnaden av gång- och cykelvägar på Ingarö. Att vi nu får ett nybyggt energieffektivt bostadsområde som i möjligaste mån tar hänsyn till kretsloppet och visar vägen framåt vad gäller bebyggelseutvecklingen för enfamiljshus i Värmdö är positivt.

Vi behöver de närliggande praktiska exemplen på att det går att ställa om! Vi anser att vi genom att ställa krav och vara noggranna nu kan känna oss trygga med att en utbyggnad i Kulla Karby har fler positiva effekter än det har negativa.

Miljöskäl gav oss en ny syn på Kulla Karby