(rubrik saknas)

Äntligen börjar det hända något på Brommaplan. På västra sidan pågår planarbetet för fullt för överdäckning av busstorget och nybyggnation av bostäder och förnyelse av köptorget. På andra sidan tunnelbanan finns också intressanta tankar om utveckling av byggnader och området runt rondellen, det vi ­ibland kallar Brommaplanseländet.

Genom att bygga gångbroar och planfria cykelleder över och runt Brommaplan så kan trafikpropparna till viss del lösas upp och accessen till tunnelbanans perronger göras mycket bättre.

Nu har stadsbyggnadsnämnden tagit beslut om att göra en områdesanalys för hur Brommaplan med omnejd kan utvecklas. Analysen ska ligga till grund för framtida detaljplaner och markanvisningar i området.

Samtidigt har trafikkontoret påbörjat en övergripande trafikutredning med syfte att beskriva konsekvenserna av framtida förtätningar samt föreslå åtgärder som kan underlätta trafiksituationen i området.

Det är en remarkabel omsvängning från tidigare besked där man helt motsatt sig något arbete med Brommaplanseländet förrän Förbifart Stockholm är på rull, det vill säga tidigast 2019.

Mer än 160 tusen personer i området är beroende av att trafiksituationen runt Brommaplan fungerar. Därför är det glädjande att ansvariga nämnder nu tar tag i den trafikpunkt som låser en befolkning av Uppsalas eller Linköpings storlek.

Folkpartiet har drivit ett envetet arbete med att skapa opinion för en förändring med bland annat en välbe-sökt hearing om Brommaplanseländet förra våren. Det känns mycket tillfredsställande att det arbetet nu börjar bära frukt.