(rubrik saknas)

Svar på insändaren ”Sollentuna kommun könsdiskriminerar” den 28 februari:

I insändaren ondgör sig en anonym insändarskribent över mitt uttalande om att män som slår måste få hjälp för att bli av med sitt aggressiva beteende. Skribenten påtalar även att alla har rätt till skydd mot våld.

Jag instämmer. Självfallet förekommer det att kvinnor utövar våld mot män samt det förekommer våld i samkönade relationer. Av den anledningen var jag noga med att i det direktiv som gavs socialkontoret skriva: ” alla som misstänks ha utövat våld mot en närstående ska få frågan om han/hon vill genomgå behandling”.

Det problem jag ville lyfta fram och få än mer ljus på var att vi måste ägna mer uppmärksamhet och avsätta ytterligare resurser till att få våldsutövarna att genomgå vård för sitt våldsbeteende. Om brottsoffren ska bli färre måste slagen upphöra.

Vi ska se över den information vi lämnar på hemsidan och andra publikationer. Det ska inte uppfattas som att vi exkluderar grupper. Däremot har Sollentuna kommun ingen anledning att skämmas över det arbete vi bedriver vad gäller våld i nära relation. Vidare anser jag inte att jag har anledning att skämmas. Jag har under många år, i såväl kommunen som i polisstyrelsen, arbetat för att minska våldet. Detta i sann socialliberal andra. Min utgångspunkt är att alla människor har rätt till ett okränkt liv.

Jag uppskattar att den anonyma skribenten gav mig möjlighet att klargöra hur jag ser på frågan.

Kommunen hjälper alla – oavsett kön