Äldre ska inte få vänta längre på cancervård

Det finns en hel del att göra för att förkorta de alldeles för långa väntetiderna för behandling av bröstcancer inom Stockholms läns landsting. Endast i 25 procent av fallen uppfylls landstingets mål att det endast ska ta två veckor från det att en kvinna diagnostiserats med bröstcancer till dess att en operation utförs.

I Folkpartiet har vi tagit fram en rapport om cancervården, där vi presenterar en rad förslag som påverkar ledtiderna. Det handlar bland annat om att utöka utbildningen för sjuksköterskor i strålbehandling. Det måste finnas tillräckligt med sjuksköterskor så att strålningsklinikerna kan utnyttja kapaciteten i strålkanonerna fullt ut.

Tyvärr har cancervården inte så hög status och är psykiskt påfrestande för dem som måste möta svårt sjuka. Brist på personal leder till övertidsarbete, som frestar på och i sin tur leder till sjukskrivningar. Därför blir den kommande personalförsörjningsplanen a och o för verksamheten.

Viktigt är också att ha tillräcklig och fortlöpande utbildning för personalen inom den öppna cancervården – så att man snabbt reagerar vid misstanke om bröstcancer – samt att det kan ges snabba besked vid en tidig diagnos. Av psykologiska och medmänskliga skäl är det viktigt att patienten får besked så snabbt som möjligt eftersom det är en livshotande sjukdom.

Landstingets vård ska vara jämställd och jämlik. Det är vi alla överens om. Men jag undrar hur det förhåller sig med bröstcancervården? Den är omvittnat präglad av en anmärkningsvärd åldersdiskriminering. Kvinnor över 65 underbehandlas ofta på grund av sämre kunskaper om den äldre kvinnans bröstcancer. Det leder till mindre intensiv behandling och därmed sämre överlevnad.

Därför undrar jag om äldre kvinnor behandlas ojämlikt också när det gäller ledtider? Får äldre kvinnor vänta längre än yngre på behandling? Eller får alla oavsett ålder jämlikt bemötande och behandling? Det är frågor jag vill ha svar på.

Helena Bargholtz landstingsledamot (FP)