Alliansen: ”IES ges samma villkor som de kommunala skolorna”

IES får samma stöd som kommunala Hagaskolan. Att Vallentuna skulle snedvrida konkurrensen mellan kommunala och privata skolor stämmer därför inte. Och IES blir troligen en god affär för Vallentuna. Det skriver Alliansen i sitt svar på den kritik från S, som kom tidigare i veckan.

Socialdemokraterna kritiserar Alliansens beslut gällande Internationella Engelska Skolan, IES. Men många kommuner har ett nyetableringsstöd för att möjliggöra för friskolor att konkurrera på lika villkor med de kommunala skolorna, även S-styrda kommuner. De flesta skolor runt om i Sverige har många decennier på nacken och lokalkostnaderna per år är ungefär hälften jämfört med en ny skola.

I Vallentuna kostar skollokalerna idag 1300kr per kvadratmeter och år. För en nybyggd skola, till exempel kommunala Hagaskolan som öppnar till hösten, är kostnaden dubbelt så hög, 2600 kr. Så även på den skola IES planerar.

Alliansen vill att nya skolor ska få samma villkor som äldre. Därför får Hagaskolan ett extra stöd. Därför får också IES under de första fyra åren en etableringsersättning som täcker glappet. Vi ger alltså IES samma villkor som de kommunala. Det är inte att gynna en privat aktör, som S hävdar, utan att ge dem möjlighet att konkurrera på lika villkor.

”Vallentuna går troligen på plus”

Efter de första fyra åren betalas endast skolpeng ut för varje elev som går på skolan. Avtalet innebär också att kommunen, i det fall IES väljer att lägga ned verksamheten, tar över lokalerna fram till 2040. I ett sådant scenario skulle antingen en annan friskola eller en kommunal skola använda lokalerna i stället. Detta scenario bedömer vi som osannolikt då IES brukar attrahera fler elever än de kan ta emot och heller aldrig lämnat någon kommun. I det mest sannolika scenariot gör Vallentuna kommun istället en ren plusaffär genom försäljning av tomten och genom ökad valfrihet inom kommunen.

Att det råder överskott på skollokaler i Vallentuna är en sanning med modifikation. 700 elever lämnar kommunen varje dag för att gå i en skola utanför kommunens gränser. Många av dem i IES. Andelen som lämnar kommunen har dock minskat och vi är övertygade om att IES kommer att förstärka den positiva utvecklingen och få ännu fler elever att stanna inom kommunen.

Parisa Liljestrand, M

Björn Furugren Beselin, C

 

Ylva Mozis, L

Michel Louis, KD