Ältadalen bör få blandad bebyggelse

Vid kommunfullmäktige i Nacka den 2 februari togs viktiga beslut för utvecklingen av Ältadalen, den före detta grusgropen. Förslaget bestod bland annat av att bygga 220 friliggande villor i den västra delen av Ältadalen, förskola, grönområden samt mark för äldreboende.

Många av oss minns sedan 15 år tillbaka hur dialog med Ältaborna har genomförts i syfte att få intryck från Ältaborna om Ältadalens utveckling från grusgrop till bostadsområde.

Synpunkterna var många och bland annat framkom förslag om att nya bostäder byggs med variation, samt om grönområden, idrottsanläggningar etcetera. Folkpartiet stödjer pensionärs-organisationernas idé om att nästa äldreboende i Älta skall ligga i anslutning till Älta centrum med närhet till service och kommunikation.

Med anledning av beslutsförslaget till kommunfullmäktige gällande exploateringsavtalet/ detaljplanen och med hänsyn till tidigare års dialog med Ältaborna initierade Folkpartiet dialog med övriga borgerliga allianspartier i Nacka inför beslutet. Det resulterade i en notering och tilläggs- yrkande till beslutet; ”Vi noterar att detaljplanen och exploateringsavtalet möjliggör såväl mindre flerbostadshus och hyresrätter som friliggande småhus och radhus.

I den vidare processen med att genomföra detaljplanen bör möjligheterna att åstadkomma en varierad bebyggelse påtalas. ”Folkpartiet anser att nybyggnation i Nacka skall bestå av minst 30 procent hyresrätter!

Folkpartiets ledamöter i miljö- och stadsbyggnadsnämnden gjorde redan i december 2013 ett yttrande med anteckningen att bostäder i Ältadalen skall byggas med variation och med olika upplåtelseformer.

Folkpartiet gjorde inför beslutet i fullmäktige ett uttalande:

w Fp kommer att verka för att ett nytt äldreboende i Älta i första hand förläggs i anslutning till Älta centrum

w Fp eftersträvar en blandning av olika hustyper och upplåtelseformer i varje nytt större bostadsområde i kommunen

w Det i området finns behov av kompletterande anläggningar för lek, spontanidrott och organiserad fritidsverksamhet.

Mats Granath (Fp) ledamot kommunfullmäktige Nacka