Anpassa bostäderna efter de äldres behov

En av kommunens viktigaste uppgifter är att planera för bostadsförsörjningen. Ju äldre man blir ju mer tid tillbringar man i bostaden. På riksnivå finns siffror som visar att mer än hälften av personer som är 65 år eller äldre bor i bostäder som inte är tillgängliga.

I bland annat Göteborg och i Borås har man gjort inventeringar och använt sig av tillgänglighetsmärkning i marknadsföringen av lägenheter, detta gör det lättare att få bästa möjliga användning av de mest tillgängliga lägenheterna. Boverket har stimulerat kommuner att genomföra tillgänglighetsinventeringar i flerfamiljshusen.

Ett naturligt tillfälle att åtgärda brister i tillgängligheten är till exempel när man byter ut gamla vattenledningar i huset och bygger om badrum och kök. Det saknas dock incitament för att satsa på tillgänglighet vid renovering då det anses kosta för mycket.

Kostnaden för tillgänglighetsförbättringen faller på fastighetsägaren medan det är kommunen som vinner på att fler kan bo kvar i sina ordinarie bostäder och inte flytta till särskilt boende.

I själva verket är god tillgänglighet lönsamt eftersom behovet av bostadsanpassning och trygghetsboenden och särskilda boenden minskar.

Mitt förslag är att Stockholms stad tillsammans med fastighets-ägarna genomför tillgänglighetsinventeringar. Många bostäder i Stockholm brister i tillgänglighet, att kommunen skaffar sig en överblick är nödvändigt för att möta de ökade behoven i takt med att allt fler blir äldre.

Tillgänglighetsinventeringarna kan sedan följas upp med en tillgänglighetsmärkning och åtgärder för att förbättra tillgängligheten.

Det är viktigt att involvera berörda medborgare och de organisationer som företräder äldre personer. Det finns exempel på lokala insatser på andra ställen i landet som engagerat seniororganisationer. På sikt bör de mest tillgängliga bostäderna förmedlas till personer med störst behov av god tillgänglighet.

Claes Tjäder, Bromma

Inventera och märk ut tillgängligheten i flerbostadshusen, tycker insändarskribenten. ARKIVBILD

På sikt bör de mest tillgängliga bostäderna förmedlas till personer med störst behov av tillgänglighet.