Återta förslaget om byggen vid Fornudden

Allmänheten får inte tillgång till Kumla herrgård med det nya detaljplaneförslaget, skriver Trollbäckens egnahemsförening.
Allmänheten får inte tillgång till Kumla herrgård med det nya detaljplaneförslaget, skriver Trollbäckens egnahemsförening.

Bristande redovisning av grundläggande politiska beslut, för korta samrådstider, inget redovisat programarbete, dålig koppling till översiktsplan, och planer utan helhetssammanhang. Allt detta upplevs som ett bristande intresse för en bra dialog med medborgarna.

Trollbäckens egnahemsförening protesterar mot den korta samrådstiden på tre veckor för Kumla Herrgård, och att inte en utökad planprocess tillämpades med tanke på det stora kulturvärde Kumla Herrgård har för Tyresö och Trollbäckenborna genom sin historia och sitt ursprung till samhället. Detaljplaneförslaget tillförsäkrar inte allmänhetens tillgång till Kumla Herrgård och kommunen anser det inte självklart med ett långsiktigt ägande.

Ge restauratörerna rimliga möjligheter att bedriva en för alla attraktiv verksamhet genom att kommunen tar ett större ansvar för kulturfastigheten.

Föreningen motsätter sig att öka skolkapaciteten i Trollbäcken genom en fördubbling av Fornuddskolan till 700 elever i samband med detaljplanen för skola, förskola, äldreboende och bostäder vid Fornudden.

Bygg i stället en låg och mellanstadieskola i Skälsätra som pekas ut som ett förtätningsområde i översiktsplanearbetet. Närhet till skolan för de små barnen är ett viktigare argument än stordrift i en låg-, mellan och högstadieskola i parken. Kumla skola förblir då Trollbäckens högstadieskola.

Bygg en modern Fornuddsskola i samma storlek som idag och planera långsiktigt för att Sofiebergsskolan ska kunna bli lika stor.

Trollbäckens behov av skola, äldreboende, ny förskola och nya lägenheter kan lösas utan att ta ny mark i anspråk i Fornuddsparken.

Föreningen protesterar mot den korta samrådstiden på tre veckor för detaljplanen avseende bostäder vid Södergården och att inte information om fyrdubblingen av projektet med mycket högre byggnader framförts till berörda innan förslag till detaljplan skickas ut.

Föreningen begär att planförslaget dras tillbaka och Vendelsövägens framtida utveckling först läggs fast och en gatusektion beslutas innan nytt planförslag med måttlig exploatering läggs fram.

Trollbäckens egnahemsförening