Återvinningen måste få vara hushållsnära

I dagsläget är det FTI (Förpacknings- och tidningsinsamlingen) som ansvarar för insamling och återvinning av förpackningar och tidningar för producenternas räkning.

Insamlingen sker huvudsakligen genom uppställande av återvinningsstationer runt om i landet där medborgarna kan sortera och lämna sina olika förpackningar. Det är givetvis mycket bra att dessa stationer finns och FTI utför sitt uppdrag väl och bör i min mening ha kvar uppdraget att tillse att återvinningen fungerar i våra kommuner.

Det finns dock potential att utveckla systemet för att ytterligare underlätta för medborgarna och på så sätt förhoppningsvis öka mängden sorterat och återvunnet avfall.

På sina håll är det långt mellan dessa återvinningsstationer vilket komplicerar och försvårar för medborgarnas sortering.

Tar det för lång tid att ta sig till stationen? Måste man ta bilen? Ligger stationen inte i mina naturliga färdvägar? Blir svaret ja på dessa frågor riskerar vi att göra återvinning oattraktivt för medborgarna med en minskad mängd avfall som tas om hand genom sortering och återvinning. Det blir en ansträngning för medborgarna.

På många håll har utvecklingen gått framåt med sortering på plats i soprummen i flerfamiljshus, hos bostadsrättsföreningar eller samfälligheter. Nu är det dags att ta nästa steg och göra återvinningen hushållsnära även för villor.

Med anledning av att vi strävar efter ett kretsloppsanpassat samhälle måste vi utvärdera metoderna och hela tiden öka incitamenten för medborgarna att vilja bidra och sortera sitt avfall för återvinning.

Ansvaret kan enligt min mening kvarstå hos FTI men FTI bör ges i uppdrag att i samarbete med kommunerna utvärdera arbetet för att se hur man kan göra insamlingen ännu mer hushållsnära.

Erik Andersson (M)

Riksdagsledamot

Stockholms län

Låt FTI se över hur insamlingen kan tas ännu närmare invånarna för att öka återvinningen i framtiden, anser insändarskribenten.arkivbild

På sina håll är det långt mellan dessa återvinningsstationer vilket komplicerar och försvårar för medborgarnas sortering.