Att folkomrösta är gräsrotsdemokrati

Viking Skeeborg, moderat ledamot i byggnadsnämnden, anklagar Österåkers hembygdsförening för osaklighet och ifrågasätter vår kampanj för en folkomröstning mot att bygga vid Täljöviken-Näs. Han undrar vad vi har för uppgift och vilka vi representerar.

En av våra huvuduppgifter är att sprida kunskap om och värna det lokala kulturarvet. I dagens Österåker har det bott människor i 3 000 år. Detta har gett många avtryck. Exempelvis andas hela området från Tuna, förbi Husby och Näs upp till Gottsundaborgen vår historia – från äldre järnålder till medeltid.

Det vi i dag kallar Långhundra­leden var under hundratals år så betydelsefull att hövdingar, kungar och biskopar ville ha full kontroll. Gottsunda- och Tunaborgarna är exempel härpå.

Vid Näs har man hittat en av Sveriges största silverskatter.

Området vid Täljöviken är danat av människa och djur i samspel i 1 000 år. Landskapet har ett riksintressant symbolvärde för Österåker. Under lång tid var Långhundraleden en port till det tidiga Sveariket.

Viking Skeeborg tycker du att vaktslåendet om detta kulturarv är osakligt och demagogi? Vi tycker inte det. Kunskaperna och de historiska avtrycken i landskapet utgör ett fotfäste för oss Österåkersbor i vår nutid. Även ett begränsat bygge vid Täljöviken kommer att bli ett oåterkalleligt ingrepp i en uråldrig fornminnesrik kultur- och naturmiljö.

Efter att vi vid åtta tillfällen sedan 2003 i yttranden i olika planärenden bestämt motsatt oss en exploatering vid Täljöviken-Näs är det väl inte konstigt att vi återkommer. Vi har under dessa år, förutom en formell registrering av våra yttranden, inte fått någon feedback eller dialog. Det är väl då begripligt att vi nu vill skapa opinion mot en exploatering. Vi har tidigare behandlats som icke-existerande.

De styrande tycks sakna en övergripande förståelse för kommunens natur- och kulturvärden. Nu är sista chansen. Inga nya argument framförs. Allt är sagt tidigare i våra yttranden. Folkomröstningsinitiativet tydliggör alternativen. Det är demokrati på gräsrotsnivå.

Jörgen Thulstrup Hans Rockberg

Österåkers hembygds- och fornminnesförening