Barn och bilar ska inte mötas

Svar på insändare med rubriken ”Byggrojekt utan hänsyn till barnen” den 12 november:

Detaljplanen medger en bebyggelse med cirka 75 mindre lägenheter. Kommunens samhällsbyggnadsförvaltning ser positivt på tillskottet av bostäder, hyresrätter i detta fall, och delar inte insändarens bedömning att storleken på bebyggelsen är olämplig på platsen.

Bebyggelsen möjliggör därtill anläggandet av en gång- och cykelväg längs med Njupkärrsvägen mellan Bollmoravägen och Bollmora gårdsväg. Denna ska, förutom att förbättra framkomligheten för gång och cykel, bidra till att vägen får en mer trafiksäker prägel.

Kommunen vill klargöra att ingen mark kommer att tas från Brf Plutos mark men att en mindre del av förskolan Speldosans förskolegård ianspråktas. För att säkerställa att detta ej leder till en sämre utemiljö för barnen har en omdisponering av lekytor med nya redskap och lekmiljöer valts i samförstånd med rektor och förskolepersonal.

Hänsyn till att barnen inte ska mötas av bilar och parkering ska tas genom att anpassa marknivån i öster så att bilar ej hamnar i samma höjd som förskolan samt genom att plantera vegetation intill tomtgränsen. Kommunen anser att de som protesterat mot bygget har fått återkoppling.

I detaljplanehandlingarna ges svar till alla som yttrat sig under framtagandet av detaljplanen och tjänstemän från kommunen har haft informationsmöten i Lindalens villaförening samt på förskolan.

Åke Skoglund

samhällsbyggnadschef