Bedrövliga bygglov

Bygglov i Huddinge kommun är i många fall en sorglig historia för blivande grannar.

Runt om i kommunen ser man det ena huset efter det andra som får sitt bygglov utan att hänsyn tas till vilken påverkan det får på kringliggande bebyggelse. Kommunen slår ifrån sig om man ifrågasätter byggloven och hänvisar till att de inget kan göra så länge bygglovet håller sig inom detaljplanen, som i de flesta fall är så gammal att dagens byggmateriel och design inte ens var påtänkt då. Att dagens arkitekter dessutom är riktiga trollkarlar och kan få dessa hus att passa in i detaljplanen råder det ingen tvekan om. Trevåningshus blir lätt tvåvåningshus på ritningarna genom att man manipulerar med medelmarknivåerna och fyller upp tomten i efterhand.

Det går heller inte att överklaga ett pågående bygge där man helt klart ser att bygglovet inte följs och man ser att huset blir högre eller ytan större än bygglovsansökan anger. Jag tror det finns oändligt många exempel på detta runt om i kommunen.

Länsstyrelsen säger att hanteringen av ärenden där bygglovet inte följs när det gått fem år är som följer:

Om länsstyrelsen finner att bygglov inte följts kommer byggherren att åläggas att åtgärda felaktiga delar, om detta inte görs så utdöms ett vite. Vitesföreläggandet kan pågå i många år framåt.

De drabbade grannarna får fortsätta leva med ”svartbygget” trots att rättslig instans har dömt i ärendet. Det finns inga lagar eller regler som står på de drabbade grannarnas sida, tyvärr. Man kan fråga sig om dessa vitesavgifter är något som byggherrarna kalkylerar med för att få sitt drömhus?

Tredje man drabbas av svagt formulerade och tolkningsbara lagar och regler när kommunen vägrar väga in miljöaspekter och påverkan på befintliga grannfastigheter när de ger bygglov.

Frågan kommunen ska ställa sig är: vems intressen ska man till­varata? De som redan har investerat allt i en bra boendemiljö och får detta förstört, eller de som mycket enkelt kan fås att tänka om? Alla ska trivas!Huddingebo