Beslut utan respekt för demokrati

Gruppledningen för Nya Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna har valt att överklaga beslut fattade av kompetensnämnden den 5 mars av det skälet att besluten strider mot beslut fattade av kommunfullmäktige som är kommunens högsta beslutande organ. När den S-styrda koalitionen nu försöker att försvara detta påstår Kompetensnämndens ordförande Christian Bengtzelius (S) att kompetensnämndens beslut är lagliga eftersom ”vi inom nämnderna har rätt att omfördela medlen”. Detta stämmer alltså inte. En nämnd kan inom sin ram fördela pengar men det förutsätter att pengarna inte är öronmärkta i budget för någonting annat. I detta fall handlar det om pengar som i budget, av koalitionen, öronmärkts för skapandet av 350 välfärdsjobb.

Bengtzelius konstaterande är alltså helt felaktigt och visar att koalitionen saknar förståelse och respekt för, inte bara hur kommunal ekonomi fungerar utan även lag och de demokratiska forum där beslut ska fattas.

Emma Feldman (M)

2:e vice ordförande i ­Kompetensnämnden

Cecilia Löfgreen

Gruppledare Moderaterna

Nikoletta Jozsa

Gruppledare Folkpartiet

Lennart Nilsson

Gruppledare Kristdemokraterna