Bevara granskogen åt oss och framtiden

Vi vill behålla vår närhet till naturen, skriver singaturen Lotta apropå planerad avverkning av granskog nära Bornsjön.
Vi vill behålla vår närhet till naturen, skriver singaturen Lotta apropå planerad avverkning av granskog nära Bornsjön.

Stockholm Vatten planerar under hösten att i samverkan med Sveaskog avverka cirka sex hektar granskog längs E4 vid Hallsta och längs Rönninge Elljusspår.

Frågan är vad som ligger bakom detta plötsliga intresse av att avverka granskog.

Är det av omsorg om vatten­kvalitén i Bornsjön?

Stockholm vatten har i sin skötselplan för Bornsjöområdet skrivit in att vad gäller skogsbruket är målet att minimera läckage av näringsämnen från skogsmark och därför finns inga avverkningar större än tre hektar sammantaget. Inga kalhyggen ska ske och om större bestånd ska avverkas sker detta med tio års intervaller.

Man skriver också att man inte ska avverka mer än vad som växer till. Nummer ett är alltid vattenvården.

Man ska också ta hänsyn till fornminnen, nyckelbiotoper samt Salems naturbank.

Dessutom ska man samråda med länsstyrelsen och kommun­ekologerna i Salem, Södertälje och Botkyrka.

Frågan är vilket samråd som skett med företrädare från Salems kommun? Vem tar ansvar för att företräda oss Salems invånare både nutida och framtida när det gäller att säkerställa våra möjligheter till aktivt natur- och fritidsliv? Särskilt viktigt nu när kommunen växer och grönytor tas i anspråk för bostäder.

I dag har vi ett ständigt trafikbrus över stora delar av kommunen och det planeras för nya bostäder i Södra Hallsta, nära E4 med dess bullerproblematik. Vem tar ansvar för att se till att det inte försämras av Stockholm vattens avverkning längs E4 i höst?

Vi måste slå vakt om de tätortsnära naturområden som är kvar.

Stockholm Vatten är inget privat företag som kan göra som de vill, det ägs gemensamt av oss skattebetalare och därför har vi möjlighet att säga ifrån!

Vi vill behålla vår kommun med ”närhet till naturen”! Vill vi gå runt bland lövsly och titta på enstaka tallar som sticker upp och vänta i 60 år på någon växande ek? Kanske är granskogen viktigare för oss idag än vad en ek och tall är om 60 år.

Lotta

Vi måste slå vakt om de tätortsnära naturområden som är kvar.