Min lokala hjälte

Bevara Igelboda stationshus

Efter branden den 28 februari i Igelboda stationshus överväger nu SL att riva huset.

Detta är inte förvånande med tanke på att SL i alla sina planförslag vad gäller Saltsjöbanans framtid visat stor respektlöshet vad gäller banans historiska och kulturhistoriska värden.

Enligt Nacka kommuns översiktsplan är Saltsjöbanan av riksintresse och stationsområdena längs banan värdefulla kulturhistoriska miljöer med höga bevarandevärden.

Om kommunpolitikerna menar allvar med sitt kulturmiljöprogram är det därför nu upp till dessa att se till att Igelboda stationshus bevaras och återställs i sitt ursprungliga skick.

Britt-Marie Forslund, Igelbodaplatån