Bort med skadliga ämnen från dagis

Av Sveriges 16 miljömål är det endast två som ser ut att kunna uppfyllas. De andra beräknas inte kunna uppnås. När det gäller målet om en giftfri miljö är det långt kvar. Alla skadliga kemikalier i vardagsmiljön och vår mat kan ge skador. Synergieffekterna är också oftast okända.

Våra barn är särskilt känsliga för skadliga kemikalier, då de växer och deras organ och funktioner inte är färdigutvecklade. De exponeras dessutom mer än vuxna eftersom de äter, dricker och andas mer i förhållande till sin kroppsvikt.

Vi från Miljöpartiet vill att all mat i förskolan ska vara närlagad och ekologisk.

Stockholm har antagit en kemikalieplan som nu måste få genomslagskraft.

Miljöpartiet i Bromma vill att stadsdelen inleder ett arbete med utbildning i kemikalieplanen för förskolepersonal men också av miljöansvariga på andra resultatenheter och inköpsansvarig personal. Och dessutom att våra förskolor inventeras för att få bort skadliga ämnen ur våra barns vardag.

För ett miljövänligt Bromma.

Cecilia Obermüller(MP)

vice ordförande