Danderydsbornas tillgångar reas ut

Den 8 juni röstade Danderyds kommunfullmäktige för att till ett privat företag sälja 12 000 kvadratmeter mark i Djursholm för knappt 5,2 miljoner kronor. Du läste rätt: Danderydsbornas tillgångar reas ut för 430 kr/m². I kommunen kan mark annars kosta upp till 5 000 kr/m².

Marken som sålts ligger norr om Danderyds gymnasium. Försäljningen strider mot både lommunallagen och lagen om riktlinjer för kommunala markanvisningar. Inför debatten i fullmäktige uppgavs fastighetsvärderingen vara hemligstämplad.Att det viktigaste underlaget vid en försäljning – fastighetsvärderingen – saknades försvårade naturligtvis politikernas beslut.

Den 1 januari i år infördes en ny lag om mark- och exploateringsavtal. Lagen tillkom för att säkerställa att kommuner inte på ett otillbörligt vis ska kunna stödja enskilda näringsidkare, inte sälja mark under marknadsvärdet och inte förbigå sedvanligt anbudsförfarande.

Enligt EU:s statsstödregler kan försäljning under marknadspris innebära olagligt statsstöd. Försäljningen ska föregås av ett öppet anbudsförfarande där det mest ekonomiskt fördelaktiga anbudet väljs. Försäljningspriset ska baseras på en oberoende expertvärdering och på marknadsvärdet vid överlåtelsetillfället. Kommunen har inte följt någon av reglerna kring hur en försäljning ska gå till.

För att ytterligare försvåra politikernas ställningstagande var det stor förvirring kring köparens identitet. I bakgrundsinformationen nämns det privata företaget 22 gånger men med inte mindre än 5 olika namn. Det egentliga företagsnamnet kunde inte ens presenteras i samband med försäljningsbeslutet i fullmäktige.

Majoriteten (M+Fp+Kd) i Danderyd rear ut Danderydsbornas tillgångar utan att folkvalda politiker och nämnder har fått se fullständiga underlag. Trots att beslutet strider mot regelverket och trots en intensiv debatt röstades en återremiss ner.

Med ett så bristfälligt och motsägelsefullt beslutsunderlag hade en återremiss verkligen varit befogad i ett så viktigt ärende.

Ruby Rosén,

Miljöpartiet de gröna i Danderyd

Miljöpartiet är kritiska till kommunfullmäktiges beslut.

Foto: Danderyds kommun

Kommunen har inte följt någon av reglerna kring hur en försäljning ska gå till.