ANNONS

”Därför bör hela Hagsätraskogen få vara kvar”

Insändarskribenten anser att Hagsätraskogen bör bevaras i sin helhet.
Insändarskribenten anser att Hagsätraskogen bör bevaras i sin helhet.
Staden planerar ett nytt naturreservat i Hagsätraskogen. I reservatsförslaget är två områden undantagna för eventuell bostadsbebyggelse – något insändarskribenten Kerstin inte tycker om.
ANNONS

1986: Hela Ormkärrsskogen avsattes som parkmark enligt beslut i byggnadsnämnden.

1992: Åtgärdsprogram för upprustning i Östra Älvsjöskogen utarbetades av fritidsförvaltningen park och natur.

2018: Förslag till naturreservat i Hagsätraskogen ute på samråd. I förslaget är två områden undantagna för eventuell bostadsbebyggelse, båda med lika höga naturvärden som övrig mark och båda med höga berg.

I området ovanför returpappersföretaget finns dessutom ett mycket aktivt grodkärr.

Området utmed Huddingevägen består av höga berg, en naturlig bullerbarriär för befintlig bebyggelse.

Området utgör en viktig spridningskorridor för djur och växter och leder till ett stort våtmarksområde som hänger ihop med bäcken som går över ängen. Och bäcken med groddammen är bland annat lokal för ­grodor, ödlor och salamandrar.

Att bygga i dessa två områden innebär bland annat sprängning, schaktning och mycket tung trafik. Marken trasas sönder och vattenflöden bryts med förödande konsekvenser för hela området.

I stället bör man bygga på mark som redan är exploaterad, till exempel i industriområdet där det redan finns viss infrastruktur och kommunikationer.

Returpappersföretaget vid Grossistvägen sprider skräp i skogen och längre ner vid Konsumentvägen finns verksamheter med containrar och mycket skräp.

ANNONS

Många nya bostäder planeras i Hagsätraområdet. För dem som ska bo här behövs tillgång till grönområden. Med en förbindelse från Västra Älvsjöskogen kan här bli ett stort sammanhängande grönstråk ända bort till Rågsveds friområde.

Hagsätraskogen är en unik gammal naturskog som i sin helhet bör sparas för framtiden.

Kerstin