Den trådlösa tekniken kan skada våra elever

Föräldrar, elever och lärare berättar att efter införandet av trådlösa nätverk i skolan, har elever drabbats av ohälsa.

Symtomen är desamma oavsett skola: huvudvärk, sömnsvårigheter, yrsel, koncentrationsproblem, oro, ångest.

I miljöer med trådlösa nätverk avges radiofrekvent strålning. Bärbara datorer omges dessutom av magnetfält. I skolmiljön finns oftast också mobil- och dect-telefoner, liksom annan utrustning som är digital och pulsad. Allt fler elever vistas numera hela dagarna under hela sin skoltid i sådana miljöer.

Ingen vet vad den totala mängden strålning som barnen exponeras för uppgår till. Ingen forskning på hur barn och ungdomar påverkas av långtids- och konstant exponering för elektromagnetiska och radiofrekvent strålning finns att tillgå.

Europarådet har utvärderat den samlade vetenskapliga kunskapen rörande strålning och hälsoeffekter.

Resultatet av av utvärderingen ledde till att rådet i maj 2011 antog Resolution 1815. I resolutionen framhålls särskilt att trådbundna internetuppkopplingar ska prioriteras i skolor och klassrum och användningen av mobiltelefoner i skolan strikt regleras.

Men vår egen myndighet, Strålsäkerhetsmyndigheten försäkrar att inga risker finns. När man hänvisar till gränsvärden, nämns inte att dessa enbart gäller korttidsexponering.

Våra barn och ungdomar måste få gå i skolan utan att riskera att drabbas av ohälsa.

För att säkerställa att alla barn utan att skadas av strålning har tillgång till undervisning och utbildning med modern teknik, behöver vi använda trådburen teknik i skolorna.

Det är den teknik som minst påverkar eleverna och som dessutom är snabbare och säkrare än den trådlösa – utan att de kunskapsmål eller den teknikkompetens som skolan eftersträvar går förlorad.

Yvonne Chan

Skribenten är kritisk till att skolorna investerar i trådlös teknik när vi ännu inte vet hur farlig strålningen är för barnen.arkivfoto

Ingen vet vad den totala mängden strålning som barnen utsätts för uppgår till.