Det är inget jättehus som ska byggas

Svar på insändaren ”Jättehus kommer skugga villalivet” den 8 oktober 2013:

Täby kommun arbetar med att ändra detaljplanen för den asfaltyta där den tidigare Hydromacken låg i Näsbypark. Fastigheten ligger omgiven av Djursholmsvägen i norr och befintliga flerbostadshus i söder och i öster. Marken som tas i anspråk är redan hårdgjord yta.

Alliansen i Täbys politik är att bevara och utveckla parker och grönområden, och i första hand bygga på ytor som är svårtillgängliga för friluftslivet eller som redan är tagna i anspråk av annan verksamhet.

Det är viktigt att poängtera att det inte är ett jättehus som planeras mitt i villa­området. Huset som prövas i detaljplanen består av 18 lägenheter och kommer att bli en våning (cirka 2,5 meter) högre än omgivande bebyggelse.

Området lämpar sig väl för bostadsbebyggelse då det ligger nära kollektivtrafik och är i stort behov av en uppfräschning.

Vi beklagar att det finns närboende som upplever att den skräpiga tomt det handlar om kommer att försämras av ett nytt hus. Alternativet till det hus som nu planeras hade varit att behålla tomten i nuvarande skick.

För Alliansen i stadsbyggnadsnämnden:

Erik Andersson (M)

Mats Nordström (FP)

Daniel Wemmergård (C)

Rut Casselbrant (KD)