Det blir inte dyrare att bygga ny skola

Vaxholm har behov av cirka 500 platser på högstadiet de närmaste åren. Skolbygget är upphandlat, kontrakt skrivet med byggare, bygglov finns och byggstart sker inom kort. Anbudet som vann ligger på 145 miljoner kronor och totalkostnaden på 180 miljoner kronor ligger inom budget. Skolan kommer att vara klar till höstterminen 2017.

Norrbergsskolan rivs samtidigt som den nya skolan blir klar. På dess tomt byggs, i enlighet med det av kommunfullmäktige beslutade exploateringsprogrammet, drygt 200 bostäder. Alla tillkommande behov av parkeringar för nybygget omhändertas inom samma fastighet.

Nuvarande Norrbergsskola är minst 100 elevplatser för liten för våra behov och tidigare studier har visat att det skulle kosta cirka 100 miljoner kronor att rusta skolan. Till detta kommer 20–30 miljoner kronor eftersom en renovering inte kommer att kunna upphandlas till fast pris. Tillkommer kostnader för utbyggnad 100 platser och en kulturskola.

Detta innebär att det inte blir dyrare att uppföra en ny skola i stället för att renovera och bygga ut. Därtill skulle det behöva byggas en gymnastiksal till en kostnad av 15–20 miljoner kronor. En helt onödig investering eftersom det finns nybyggda hallar på Campusområdet.

Skillnaden i exploateringsintäkter från byggarna till kommunen mellan att bebygga Norrbergsskolans tomt eller Pålsundsskolans torde uppgå till cirka 90 miljoner kronor. Detta är en skillnad som motsvarar nästan tre förskolor med sex avdelningar vardera. I tillägg får vi en skolösning som är miljöriktig med Guld-klassning och modern pedagogisk utformning.

Detaljplanearbetet för Norrberget startar nu.

Lars Lindgren (M)

kommunstyrelsens ordförande