Detaljplanen skyddade inte det vackra torpet

När detaljplanen för exploatering av södra Lindholmen togs skrev man under rubriken ”Fornlämningar och kulturhistoriskt värdefull bebyggelse” att torpet Abrahamsberg skulle bevaras som additionsbostad på en av de nya tomterna. Torpet har nu rivits och på samhällsbyggnadskontoret svarar man att byggnaden tyvärr inte skyddas genom detaljplanebestämmelse så när fastighetsägaren ansöker om rivning så finns inte annat än att ge rivningslov.

Kommunen har på detta sätt invaggat allmänheten i falsk trygghet om att det vackra torpet som vittnade om Lindholmens historia skulle bevaras för framtiden och genom skrivningen kunde en risk för överklagande minimeras. Man blir givetvis besviken men en lärdom rikare. Nästa gång så räcker det inte med en vag skrivning utan då måste krav på byggnadsminnesklassificering ställas.

Carl Grefberg