ANNONS

Dyr sopsortering är en fråga om inställning

ANNONS

Replik till artikeln ”Osorterat matavfall ger högre sopavgift” den 27 november 2012: Artikelförfattaren skriver att vi straffar de som inte vill sortera ut matavfall med en högre hämtningskostnad, och tar dessutom upp den särskilda avgiften för hemkompostering i kommunen.

Haninge har tagit fram en gemensam avfallsplan tillsammans med de andra fyra ägarkommunerna till renhållningsbolaget SRV Återvinning. Ett mål är att samla upp 50 procent av hushållens matavfall år 2015 och 70 procent år 2020. Det är ett högt uppställt mål som alla politiska partier är överens om. Matavfall är råmaterial till biogas. Matrester rötas till biogas som kan användas till uppvärmning eller fordonsbränsle, och restprodukten blir biogödsel. Energin är 100 procent förnyelsebar och bidrar till en kraftig minskning av växthusgasutsläpp.

SRV invigde Stockholmsregionens första förbehandlingsanläggning för matavfall i år, och en biogasanläggning kommer att uppföras i anslutning till denna. Vi ger nu möjlighet för fastighetsägare att välja sortering av matavfall för biogasproduktion. Vi skapar positiva drivkrafter till detta genom att hålla en lägre taxa för de som sorterar ut sitt matavfall. SRV ger rabatt för hemkompostering. Hushåll som vill kompostera hemma måste anmäla detta till kommunen, som tar ut en administrativ engångsavgift. Den har ingenting med den årliga renhållningstaxan att göra.

SRV:s huvudfokus är dock att insamlingen av matavfall ska öka, så att vi kan nå målen i avfallsplanen och kunna bidra med mer biogas i regionen. Människor vill ta ett ansvar för miljön och vi vill göra det lätt att göra rätt genom att ha en lägre taxa för de som sorterar ut matavfall. Man kan välja att tycka att det är dyrare att inte sortera. Det handlar mer om vilken inställning man har. Särskilt mot bakgrund att vi har en av landets lägsta renhållningstaxor.