ANNONS

”Ekonomin går före 
barnperspektivet”

Föräldrar till barn på Eriksbergsskolan och Helenelundsskolan möte i aulan på Helenlundsskolan.
Eriksbergsskolan har underhållits dåligt sedan många år och dess framtid har varit osäker, vilket har gjort att färre elever sökt sig dit.
Föräldrar på Eriksbergsskolan vänder sig mot kommunens planer på att lägga ner skolan. Att "elevernas resultat på nationella proven i årskurs 3 har utmärkt sig i kommunen, trots att skolan är en av de som har högst andel utrikesfödda elever", är bara ett av många skäl.
ANNONS

Eriksbergsskolans öde har stötts och blötts i många år utan att politikerna förmått fatta beslut. Nu har en snabbutredning som gjorts i tysthet resulterat i ett förslag om att lägga ned skolan. Från och med nästa höst vill man samlokalisera den med Helenelundsskolan.

Elevunderlaget är för litet, hävdar man. Och en ifrågasatt befolkningsprognos ger vid handen att det ska minska ytterligare de kommande 7–8 åren. Att elevantalet på Eriksbergsskolan minskat i samma takt som det ökat på Helenelundsskolan nämner man inte. Inte heller skälet till elevflykten: Oron över vad som ska hända med skolan och en allt sämre inomhusmiljö.

Inte heller nämner man att Eriksbergsskolan presterat bättre än kommunsnittet på nästan alla punkter i den senaste ”Våga visa-undersökningen”. Och att Helenelundsskolans resultat är precis tvärtom. Kanske för att det redan är trångt. Redan nu går fler elever på skolan än vad den har plats för, 956 elever, fastän den totala kapaciteten är 948.

Den nyss utbyggda matsalen är redan för trång, och skolgården och idrottshallen räcker näppeligen till. Nu vill man klämma in ytterligare 160 elever på skolan genom att sätta upp paviljonger. För att spara pengar. Eriksbergsskolan har nämligen gått back det senaste året. Vad paviljongerna kostar nämns inte.

Sollentunas styrande majoritet säger att man ska vara Sveriges bästa skolkommun. Ändå vill man lägga ned skolan vars pedagogiska modell blivit prisad och omskriven i rikspressen. Våga visa-undersökningen talar sitt tydliga språk och elevernas resultat på nationella proven i årskurs 3 har utmärkt sig i kommunen, trots att skolan är en av de som har högst andel utrikesfödda elever. Skolan har lyckats väl med integrationen.

Vi som har barn i Eriksbergsskolan uppskattar den fina stämningen och de fantastiska pedagogerna. Vi tror att många fler skulle välja den i första hand om kommunen bygger en ny Eriksbergsskola.

Monika Wallström, Katarina Chrifi, Carla Lopo, Sergio Vieira, Axel Gustavsson, Karin Karlsson, Anders Rönnkvist och Violetta Dinic