En kommundelning skulle bli dyr för alla

”Hårda fakta visar att en delning skulle ge betydande ekonomiska problem för bägge de nya kommunerna.”
”Hårda fakta visar att en delning skulle ge betydande ekonomiska problem för bägge de nya kommunerna.”

Det finns fler argument än ekonomiska och demografiska som talar emot en delning av Botkyrka. Men hårda fakta visar att en delning skulle ge betydande ekonomiska problem för bägge de nya kommunerna, särskilt för Tullinge.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), och nu också Anders Wigren, filosofie doktor i kulturgeografi och forskare i regional ekonomi (medförfattare till denna text), har genom analyser kommit fram till att ett sammanhållet Botkyrka är ett bättre alternativ än ett delat Botkyrka. I en färsk statistisk analys som Wigren genomfört framgår bland annat följande:

Tullinge kommer att få en tuffare demografisk utmaning än nya Botkyrka. Tullinge kommer in på 2020-talet att ha större andel invånare i åldrar som driver på kommunala kostnader. I Tullinge väntas andelen 0–20-åringar vara 29 procent 2022 mot 27 procent i övriga Botkyrka.

Mer dramatisk är skillnaden i andelen äldre än 70 år. I Tullinge beräknas andelen bli 12 procent 2022 mot 8 procent i övriga Botkyrka.

Med bibehållen kvalitet i den kommunala verksamheten får Tullinge betydande ekonomiska problem. Demografin talar för att skatten behöver höjas i Tullinge.Även nya Botkyrka skulle få en tuff ekonomisk utmaning. I dagens Botkyrka är medel­inkomsten högre i Tullinge än i övriga Botkyrka. Det innebär att nya Botkyrka skulle tappa skatteunderlag. Vid kommundelning talar det för en skattehöjning också i nya Botkyrka.

Wigrens analys visar att små kommuner i Sverige systematiskt har högre kostnader per invånare för kommunala verksamheter. En kommundelning leder således till ökade kostnader per invånare i både Tullinge och i nya Botkyrka. Enligt våra beräkningar blir effekten av kommundelning att kostnaden per invånare för exempelvis förskolan ökar med 125 kronor i nya Botkyrka och 390 kronor i Tullinge. Det finns inga ekonomiska motiv för delning. Det finns heller inga belägg för att smått är mer demokratiskt än stort. De som hävdar att det är bra med två nya kommunbildningar måste rimligen förklara varför.

Dan Gahnström (MP)

kommunalråd och gruppledare i Botkyrka

Anders Wigren

fil doktor och forskare i regional ekonomi

Det finns inga ekonomiska motiv för delning.