Etiskt råd ska ge vägledning

Social- och äldrenämnden har det politiska ansvaret för alla offentligt finansierade välfärdstjänster i kommunen. Mycket av nämndens arbete rör några av samhällets mest utsatta grupper. En del beslut är lätta att fatta, medan andra ärenden är mycket svåra.

Alla som har arbetat med sociala frågor vet att världen sällan är svartvit utan att det oftast finns många perspektiv att ta hänsyn till. Politiker såväl som medarbetare ställs dagligen inför svåra etiska ställningstaganden. Det kan handla om allt från prioriteringar av resurser till beslut som kan begränsa en individs självbestämmande. Inga lätta frågor.

Naturligtvis finns det en stor mängd direktiv och riktlinjer att hålla sig till, men ibland räcker inte det. Här skulle ett lokalt etiskt råd kunna vara en bra hjälp. Det viktigaste syftet för ett sådant råd är att ge vägledning till politiker och medarbetare, och lyfta de etiska dilemman som politiker och medarbetare ställs inför.

Därför har jag nu via nämnden uppdragit åt kommunens kundvalskontor att utreda förutsättningarna för att inrätta ett etiskt råd i Upplands Väsby. Utredningen ska ta hänsyn till flera perspektiv som; kund, samhälle/miljö, medarbetare och ekonomi. Vid social- och äldrenämndens sammanträde i december ska resultatet av utredningen presenteras.

Jag är övertygad om att ett etiskt råd, bestående av kloka välrenommerade personer med lång erfarenhet, kan leda till bättre beslut och ännu större rättssäkerhet för Väsbyborna.

Maria Fälth (KD)

ordförande i social- och ­äldrenämnden