Ett öppet landskap ska bevaras i Uddby

Familjen Magnusson har efter många år själva valt att inte förlänga arrendet av Uddby gård i Tyresö. Jag beklagar detta och kan bara instämma i det stora tack för att mycket bra och uppskattat arbete under alla år.

Efter detta tråkiga besked har jag tillsatt en arbetsgrupp som fått i uppdrag att komma med förslag till har Uddby ska kunna fortsätta vara en levande del av Albyområdet.

Denna arbetsgrupp jobbar utifrån fyra alternativa spår för utvecklingen av gården.

1. Jordbruksarrende som i dag.

2. En entreprenör med ett större ansvar även för Alby.

3. Kultur- och naturprofil.

4. Socialt företagande och arbetsmarknadsåtgärder.

I alla dessa alternativ kommer Uddby således att även fortsättningsvis vara ett attraktivt utflyktsmål.

Det enda tydliga direktiv som jag gett gruppen är att det öppna landskapet ska bevaras och att det inte ska bli färre stallplatser än i dag.

Trots att en förlängning av familjen Magnussons arrende var kommunens första alternativ så väljer jag att se det uppkomna läget som en möjlighet.

En möjlighet att Uddby i ännu högre grad ska bli en viktig pusselbit i det påbörjade utvecklingsarbetet av hela Albyområdet.

Dick Bengtson (M)

ordförande kultur- och

fritidsnämnden Tyresö