Finns andra sätt att lösa bryggfrågan

Mark- och miljödomstolen har upphävt Danderyds byggnadsnämnds beslut att bevilja dispens från strandskyddet för att anlägga två flytbryggor vid Cedergrenska parken. Stranden är alltså fortsatt skyddad och bryggorna kan inte byggas.

I byggnadsnämnden röstade moderater, centerpartister och kristdemokrater för att ge dispens och möjliggöra att bryggorna byggs.

Vi folkpartister reserverade oss tillsammans med miljöpartisten i nämnden. I vår reservation skrev vi ”dispens från strandskyddet kan endast ges om det finns särskilda skäl.

Folkpartiet liberalerna har i kommunstyrelsen begärt att byggnadsnämnden ska få i uppdrag att i en detaljplan möjliggöra nya bryggor vid långängsstranden. Det finns alltså möjligheter att lösa bryggfrågan på annat sätt än genom bryggor i Cedergrenska parken. Därför borde dispens från strandskyddet inte medges.”

Mark- och miljödomstolen skriver i sin motivering till att man upphävt byggnadsnämndens beslut bland annat följande:”Tekniska kontoret /har inte/ visat att det behov som bryggorna är avsedda att fylla inte kan tillgodoses utanför området. Mark- och miljödomstolen konstaterar därmed att förutsättningar för att bevilja dispens i enlighet med 7 kapitel 18c §3 miljöbalken inte föreligger.” Det är alltså exakt den argumentation som vi använde i vår reservation.

Nämndens majoritet av moderater, centerpartister och kristdemokrater får därmed stå med skammen som lagbrytare!