Föräldraenkäten ger en falskt positiv bild

Nu genomförs kommunen årliga brukarundersökning där föräldrar erbjuds att svara på frågor om våra barns förskola och skola.

Frågorna är desamma från år till år och undersökningen är likadan i Solna och fem andra kommuner. Frågorna handlar till exempel om hur trygga våra barn känner sig i förskolan, om personalen är goda förebilder och möter barnens behov och önskemål med respekt.

Undersökningen är viktig eftersom den ger oss möjlighet att återkoppla till de olika förskolorna och skolorna vad vi tycker. Ännu viktigare är dock att observera att frågorna uteslutande handlar om hur nöjda vi föräldrar är med personalen och hur de arbetar inom de allt snävare ramar som ansvariga politiker ger.

Undersökningen ger inget utrymme att lämna kommentarer i fritext och saknar helt frågor om vad vi anser om Solna kommuns prioritering av förskola och skola – barngruppernas storlek, lokalernas skick och behov, hur läroplanen följs, vår syn på maxtaxa etcetera.

Ändå är det en undersökning som Solnas ansvariga politiker, bland andra barn- och utbildningsnämndens ordförande Arion Chryssafis (M) ständigt hänvisar till som stöd för att vi är mycket nöjda med kommunens verksamhet. Kanske är han inte medveten om undersökningens utformning eller så blandar han äpplen och päron med flit.

Min uppmaning till andra föräldrar är därför: fyll i enkäten så att varje enhet får en återkoppling på det jobb som görs, men glöm inte att komplettera svaret med ett mail till alla politiker i barn- och utbildningsnämnden om du har synpunkter, frågor eller känner oro inför till exempel årets försämringar i budgeten för förskolan, de allt större barngrupperna, att fasta vikarier försvinner, de slitna och undermåliga lokalerna eller något annat som du som förälder tycker är viktigt att ansvariga får kännedom om, men som de själva inte vill ta reda på.

I Facebookgruppen Barnomsorg och skola i Solna finns mer information.

Åsa Hill

Skribenten tycker att Solnas brukarundersökning om förskolor och skolor är utformad så att det inte finns utrymme för kritik.arkivfoto

Undersökningen saknar helt frågor om barngruppernas storlek, lokalernas skick och behov, hur läroplanen följs, etcetera.