Gör ny plan för Berghem

Svar på insändaren ”Rädda Järfällas natur” den 8 oktober:

Det råder konsensus bland politiker i Järfälla om att kommunen ska växa med 30 000 invånare fram till 2030. Samtidigt så har vi i Centerpartiet alltid hävdat att förtätningen ska påbörjas i kollektivtrafiknära lägen för att minska bilberoendet och värna miljön. Därför menar vi att Järfälla kommun ska prioritera byggnation i centrala Jakobsberg.

Järfällas grönområden täcker cirka 38 procent av kommunens totala area.

Vi Järfällabor älskar våra grön­områden och vill bevara dessa. Lägg till att i samband med arbetet för att ta fram en ny översiktsplan så beslutade kommunfullmäktige att bevara våra naturreservat och det är väldigt positivt.

Beträffande den föreslagna bebyggelsen i Berghem så menar vi att gällande detaljplan för området är otidsenlig. Det är därför angeläget att ta fram en ny detaljplan med planbestämmelser som är anpassade till dagens situation. Förslaget om nybyggnation är inte tillräckligt utredd, det fattas en miljökonsekvens­beskrivning, och ska därför avvisas.

Aphram Melki (C), ordförande i miljö-och bygglovsnämnden