ANNONS

”Detta har grönblå politiken levererat”

Abit Dundar (L) ordförande Hägersten-Liljeholmen stadsdelsnämnd förskola
Ett år har gått sedan valet – det här har grönblå styret gjort i Hägersten-Liljeholmen, skriver bland andra Abit Dundar (L).
Ett år har gått sedan valet. Flera utmaningar återstår för Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd, men de grönblå politikerna har fått en hel del gjort. Det skriver bland andra nämndens ordförande Abit Dundar (L).
ANNONS

Den grönblå politiska majoriteten har styrt stads­delen i snart ett år. Vad har vi gjort?

Förskola: Barngrupperna minskar jämfört med 2018 och förskollärartätheten ökar. Tre nya förskolor öppnar. En stor satsning görs på digitalisering, exempelvis digitala enheter till medarbetarna, i huvudsak läsplattor.

Vi satsar på litteratur och kultur: varje förskoleavdelning ska få ett bokpaket och särskilda kultur- och läsombud finns på förskolorna för att främja kultur och läsande. Barn i behov av särskilt stöd har fått en ny enhet med specialpedagogiskt stöd för förskolorna.

Social omsorg: Samverkan mellan skola, socialtjänst och polis har utvecklats. Trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete har intensifierats och stadsdelen har skapat en samverkansstruktur med polis, skola, lokalt näringsliv och det civila samhället. En öppen mottagning för försörjningsstödstagare har upprättats för att underlätta för dem som har det svårt med myndighetskontakter. Det har också gjorts satsningar på kvalitet, delaktighet och självständighet inom funktionsnedsättningsområdet.

Äldreomsorg: En rad åtgärder har gjorts, som fortsätter 2020, bland annat satsningen på Tryggt mottagande, matlyftet att förebygga ensamhet och social isolering samt fortsatt utveckling av öppna mötesplatser och demensvården. Vi har dessutom satsat på kultur och digital utveckling i äldreomsorgen.

Stadsmiljö: Arbetet med energieffektivisering inom stadsdelens verksamheter fortsätter för att få en klimatsmartare stadsdel. Vi ska också utveckla samverkan med näringslivet, bland annat genom ett Näringslivsråd. Södra delen av Svandammsparken rustas upp. En upprustning av Blomsterdalen har påbörjats.

Vi är medvetna om att det fortfarande finns utmaningar som stadsdelen arbetar med, men är mycket glada att kunna presentera det vi gjort under året!

Abit Dundar (L ), Anette Hellström (M ), Lara Siadat (MP), Johan Vesterlund (C), Micael Johnsson (KD)

ANNONS