Höj kvaliteten i språkkurserna

För att utlandsfödda snabbt ska lyckas ta sig in på arbetsmarknaden krävs goda kunskaper i svenska samt en tidig kontakt med arbetslivet. Svenskkunskaper är nyckeln till integration och undervisningen i svenska språket måste därmed hålla en hög kvalitet.

De som imigrerar till Sverige gör det av många skäl. Deras bakgrund och förutsättningar ser olika ut. Det är därför mycket viktigt att undervisningen i svenska för invandrare (SFI) anpassas efter den enskildes förutsättningar och behov. Undervisningen måste hålla en mycket hög kvalitet för att ge nyanlända bästa möjliga förutsättningar för att snabbt lära sig svenska.

Den politiska majoriteten i Sollentuna (M, FP och KD) har därför på initiativ av Folkpartiet, beslutat att inför den nya upphandlingen av SFI ställa krav som ytterligare höjer kvalitén. Det handlar bland annat om att SFI-elever som står långt från arbetsmarknaden ska erbjudas språkpraktik och ökad flexibilitet för att möjliggöra studier i kombination med arbete eller praktik. För att undervisningen ska hålla en hög kvalitet bör lärarna vara legitimerade.

Öppenhet mot omvärlden berikar vårt samhälle. De som av olika skäl har sökt sig till vårt land ska ges bästa tänkbara förutsättningar att snabbt få ett arbete. Beslutet om att ytterligare höja kvalitén i SFI är en viktig del i detta.

Anders Morin (FP)

ordförande i utbildnings och arbetsmarknadsnämnden