Inför skärpta straff för unga lagöverträdare

Enligt dagens regler ska ålder beaktas vid straffutmätning om denna var under 21 år när brottet begicks. Praxis har lett till att strafftidens längd reduceras i proportion till den tilltalades ålder. Det har lett till att en 18-åring i regel får sin strafftid halverad, medan en 20-åring kan räkna med en straffnedsättning på 20–30 procent. Detta är ett system som lett till att unga lagöverträdare fått en orimlig straffrabatt för tilldels grov brottslighet – en straffrabatt som rimmar illa med människors allmänna rättsuppfattning.

Moderaternas rättspolitiska arbetsgrupp föreslår därför att ungdomsrabatten ska tas bort och att påföljderna för ungdomar mellan 18–21 år i princip ska vara de samma som för vuxna. Detta är ett bra förslag! En myndig person måste förväntas kunna ta samma ansvar för sina handlingar oavsett om han eller hon är under 21 år. Vi kan i längden inte ha ett system som gör att unga lagöverträdare ”slipper billigare undan” allvarlig brottslighet. Inte minst är det viktigt för att förhindra rekryteringen till kriminella gäng och grupperingar att straffrabatten slopas.

Samtidigt måste vi också bli bättre på att förebygga brott bland unga. Det handlar om tidigare och tydligare insatser, men också om straffskärpningar och bättre samverkan mot missbruk av narkotika och alkohol. Jag är glad för att Spånga–Tensta ligger i framkant av det arbetet, inte minst när det gäller förebyggande verksamhet. Vi kan dock – och ska även – göra flera saker bättre och mer samordnat än i dag. Samverkan myndigheter emellan är en nyckelfaktor i detta. Vi har goda resultat när det gäller sociala insatsgrupper i vår stadsdel – det arbetet måste fortsätta och även utökas!

Myndiga personer måste ta ansvar när de begår brott. Samhället har ett ansvar att se till att så sker. Med förslagen från moderaternas arbetsgrupp tar vi nu politiken ett steg längre i det arbetet.