Insändare: ”Därför måste Näsängen sparas”

Mark- och miljööverdomstolen sade nyligen nej till ytterligare 600–700 bostäder vid den värdefulla Råstasjön i Solna. Det är en fingervisning om att miljön måste väga tungt i samhällsplaneringen. Politiker och exploatörer i Solna tvingas nu tänka om.

Klarar Österåkers politiker att tänka om, innan det går så långt? I Österåker har vi Näsängen. Planerna har svällt. Värdefull natur skulle offras för att ge plats åt hela 1 500 bostäder. Det finns minst fyra skäl att tänka om.

1. Klimatet. Envar inser att ny bebyggelse bör läggas nära kollektivtrafiken, för att minska bilresande och klimatskadliga avgasutsläpp. Här gör man tvärtom! Området hamnar för långt från järnvägen. Bilresandet ökar och ger kraftiga ökningar av avgasutsläppen.

2. Naturen. En ökande befolkning kommer att ställa ökade krav på natur inom bekvämt avstånd. Näsängen är ett populärt strövområde vid Täljöviken, nära naturreservatet Näsudden. Med enkla medel kan det göras ännu mer tillgängligt. Växt- och djurlivet har stor ekologisk betydelse. Det kan ges ännu bättre skydd med enkla åtgärder. Utan att området exploateras!

3. Jordbruksmarken. Bebyggelsen hamnar på jordbruksmark, som för all framtid blir obrukbar. Tvärtemot nationella riktlinjer. Även om det är svårt att få jordbruket lönsamt i dag, är det en kortsiktig och oklok politik. Tätortsnära jordbruksmark kommer att bli en bristvara på lång sikt.

4. Demokratin. År 2013 körde politikerna i Österåker över 3 600 invånare, som krävde folkomröstning om planerna. Och när detaljplanen lades fram i höstas överrumplades både invånare och många politiker av att den hade svällt till nästan tio gånger sin ursprungliga storlek. Man frågar sig hur demokratin egentligen hanteras av Österåkers folkvalda politiker!

Nu tas en ny översiktsplan för Österåker fram. Medborgardialog är nyckelordet. Låt det få en verklig innebörd. Tänk om! Lyssna på medborgarna. Lägg bebyggelsen någon annanstans än på Näsängen!

Naturskyddsföreningen i Österåker

Vad tycker du? Skriv en insändare här!