”Bra chefer finns – förutsättningarna saknas”

Hur ska Huddinges förskolor spara mer pengar? Det undrar cheferna som skrivit insändaren.
Hur ska Huddinges förskolor spara mer pengar? Det undrar cheferna som skrivit insändaren.
Förskolecheferna Sara Jiveskog Heiling och Jenny Sjöberg är vana att "trolla" för att barnen inte ska drabbas av besparingarna. Nu undrar de hur de ska fortsätta kunna göra ett bra arbete, när besparingarna fortsätter och politikerna förväntar sig att cheferna ska lösa krisen.

Kommentar till artikeln ”Politiker hoppas att cheferna ska lösa krisen”:

Vi är två av de bra chefer som Karl Henriksson litar på ska lösa krisen. Bra eftersom vi har god kunskap om både läroplanen, barnkonventionen och skollagens innehåll och intentioner. Vi har god kunskap om ekonomi, lagar, arbetsrätt, brandskydd, offentlig upphandling och allmänna föreskrifter inom en mängd olika områden.

Vi är även bra på att möta barn

Sara Jiveskog Heiling och Jenny Sjöberg

Vi är även bra på att möta barn, vårdnadshavare och anhöriga. Vi är bra på att samarbeta med olika habiliteringsinstanser, socialtjänsten, försäkringskassan och arbetsförmedlingen.

Vi är bra på att följa forskning som rör barns förmågor och hur vi på bästa sätt kan skapa förutsättningar för pedagogerna att ge barn bästa möjlighet för lärande och utveckling.

Självklart har vi som mål att leverera en högkvalitativ verksamhet med budget i balans, men det har under flera år funnits en acceptans kring att verksamheten kostat mer än given ram. En acceptans som uttalats under nämndsmöten där både koalition och opposition konstaterat att verksamheten inte kan hålla kostnader inom ram.

De senaste fem åren har besparingen för förskoleverksamheten legat på cirka 11 miljoner kronor per år då uppräkningen understigit kostnadsökningarna. 11 miljoner som kompenseras upp genom att vi har fler barn per pedagog, större barngrupper och en ökad arbetsbelastning för både pedagoger och chefer.

Vi är vana att ”trolla”

Sara Jiveskog Heiling och Jenny Sjöberg

Det vi hela tiden strävar efter är att dessa 11 miljoner INTE ska innebära att barnen får en sämre trygghet och säkerhet. Inte heller låter vi kvaliteten sjunka märkbart. Vet du varför?

Jo, för att vi och våra kollegor är bra chefer och vi och våra medarbetare ute på förskolorna gör precis allt som står i vår makt att se och ge varje barn det hen behöver. Vi är vana att ”trolla”, vana att fixa och att finna oss.

Vi gör det för att vi inte vill låta barnen betala ett alltför högt pris för en kostnadseffektiv förskola.

Men, även bra chefer behöver förutsättningar, rimlig arbetsbelastning och en dräglig arbetsmiljö. För bra chefer vill göra rätt och gör det om de kan.

Sara Jiveskog Heiling och Jenny Sjöberg, förskolechefer och ombud för Lärarförbundet Skolledare Huddinge kommun