”Föräldrar, varför kom ni inte?”

Marie Bladholm (M), möttes av tomma klassrum på mötet.
Marie Bladholm (M), möttes av tomma klassrum på mötet.
Endast fyra familjer till nära 2 000 elever anmälde sig till föräldraträffen. Nu ifrågasätter Marie Bladholm (M), föräldraengagemanget i Värmdö.

Tryggheten i skolan är viktig för både elever och lärare, tyvärr känner sig inte alla trygga i skolan. Att man känner sig trygg och trivs i skolan är en förutsättning för att tillgodogöra sig undervisningen.

I elevenkäterna ser man att de yngre eleverna känner sig trygga i skolan, men inte eleverna på högstadiet.

För att ta reda på hur eleverna tycker att trygghet och trivseln i skolan kan ökas, bjöd jag på Alliansens initiativ in till en träff med högstadieelever från Värmdös grundskolor.

Många elever kom, goda idéer diskuterades under den trevliga träffen.Tydligt var att eleverna vill se en ökad vuxennärvaro i skolan och på fritiden. Vuxna måste bli tydligare på att återkoppla till eleverna.

Få föräldrar kom på mötet

Den 15 mars bjöd vi in till en träff med föräldrar och politiker i utbildningsnämnden för att diskutera upplevelse av trygghet i skolan ur ett föräldraperspektiv.

Tanken var att utifrån elevernas och föräldrarnas idéer komma fram till förslag hur vi skall förbättra kontakten, så att eleverna även i högstadiet ska känna sig trygga och sedda i skolan.

Tyvärr, trots påminnelser var det föräldrar från endast fyra familjer av närmare 2 000 elever som anmälde sig. En stor besvikelse.

Tyvärr, trots påminnelser och inbjudan både via kommunens hemsida, Schoolsoft och Facebook var det föräldrar från endast fyra familjer av närmare 2 000 elever i grundskolan år 7–9 som anmälde sig. En stor besvikelse.

”Var är föräldraengagemanget?”

Frågan är då om föräldraengagemanget är så lågt på grund av att inbjudan inte lockade eller är intresset så lågt för hur vi tillsammans ska kunna förbättra våra elevers dagliga skolmiljö?

Jag som mamma till fyra barn i skolåldern hade önskat ett större engagemang. Var är föräldraengagemanget när det som bäst behövs? Vi vuxna behöver vara mer närvarande för våra barn och unga, i skolan och på fritiden.

Våra duktiga och engagerade pedagoger behöver föräldrars stöd. Skall vi försöka med en inbjudan till?

Marie Bladholm (M), kommunalråd, ordförande utbildningsnämnden