Insändare: ”Onödigt lidande för våra äldre”

Utan KTE blir det mycket onödingt lidande för äldre, menar skribenten.
Utan KTE blir det mycket onödingt lidande för äldre, menar skribenten.

Det har nu beslutats att korttidsenheten (KTE) läggs ned den 30 juni. Vart ska Danderyds sjukhus skicka sina medicinskt färdigbehandlade patienter? Våra äldre kommuninvånare kan inte vänta med eftervård och rehabilitering tills våra kommunpolitiker bestämt om och i så fall var KTE ska vara belägen.

KTE fyller en viktig funktion när det gäller att ta hand om dessa sjuka äldre och ge dem möjlighet till rehabilitering, eftervård och boendeplanering innan de slussas vidare hem eller till annat boende.

Det är i princip omöjligt för hemtjänstpersonal och vårdpersonal på sjukhem att ge den kontinuiteten till träning eftersom bemanningen/tidsbristen inte ger utrymme till ett rehabiliterande arbetssätt.

Dessutom finns det sällan tillgång till arbetsterapeut, sjukgymnast och sjuksköterska i samma utsträckning som på KTE. Det som då händer är att de kommer till en otrygg hemsituation eller annat boende som inte har kapacitet att ta hand om dem på ett tillfredsställande sätt.

Detta leder i värsta fall till att patienten snart är tillbaka på Danderyds sjukhus med fler komplikationer som följd.

Detta innebär mycket onödigt lidande för våra äldre sjuka kommuninvånare. På kommunens hemsida under ”Riktlinjer hälso- och sjukvård i Österåkers kommun” står följande: ”Kommunen ansvarar för att en god hälso- och sjukvård, habilitering, rehabilitering och hjälpmedel erbjuds”. ”I kommunens ansvar ingår att det ska finnas den personal, de lokaler och den utrustning som behövs för att god och säker vård skall kunna ges”.

I nuläget finns det 20 vårdplatser till hela kommunens äldre invånare som är i behov av kortidsboende. Dessa vill politikerna i vår kommun ta bort eller förlägga på olika vårdhem med följden att den samlade kompetensen går förlorad och därmed också kvaliteten på omvårdnaden.

Hur resonerar våra beslutande politiker och vad ligger till grund för detta oerhört ogenomtänkta beslut?

En bekymrad kommuninvånare

Skriv en insändare här.