Min lokala hjälte

Insänt: ”Vi Trollbäckenbor har något att säga”

"Tanken på en förtätning av bebyggelsen efter Vendelsövägen är riktig men måste ske med stor försiktighet och hänsyn till kommundelens karaktär.", skriver insändarskribenten.

Trollbäcken är ett villasamhälle som vuxit fram under en lång tid vilket gett en intressant och värdefull variation i bebyggelsen som till stor del domineras av villa­bebyggelse.

Tanken på en förtätning av bebyggelsen efter Vendelsövägen är riktig men måste ske med stor försiktighet och hänsyn till kommundelens karaktär. Det framhålls att ”kommunen” ser det angeläget att tillföra bostäder. Men ”kommunen”, det är också vi som bor i Trollbäcken. Det är våra intressen som ”kommunen” med tjänstemän som sitt verktyg, ska planera för, inte entreprenörers eller regionalt tryck som skall styra om än beaktas.

Är det i Trollbäckenbornas intresse med denna höga bebyggelse? Finns det samhälleliga behov som motiverar att köra över lokalbefolkningen? Från Trollbäckenbornas sida vill vi inte ha en så hög bebyggelse – tvärtom. Det har vuxit upp en våldsam opposition mot det framlagda förslaget.

Vi Trollbäckenbor vill inte ha denna våldsföring på vårt samhälle! Vi kan heller inte se att det skulle finnas andra intressen som har större tyngd ur ett samhälleligt perspektiv.

Att erbjuda bostäder för nyinflyttade kan inte rimligtvis vara ett intresse som skall prioriteras på bekostnad av oss som redan bor här? Det känns som om man med- eller omedvetet skapat ett vi och dem förhållande.

Å ena sidan är det vi Trollbäckenbor som är berörda och å andra sidan är det ”kommunen” men vilket kommunintresse som skulle motivera övergreppet är svårt att se.

Vi Trollbäckenbor förväntar oss att ”kommunen” inkluderar oss i sina ambitioner att leda samhället i önskvärd riktning.

Att köra över direkt berörda kan motiveras när det finns ett allmänt och uttalat samhällsintresse som väger tyngre men något sådant argument kan inte rimligtvis åberopas i detta fall.

Gunnar Berndtson