Insänt: ”Vi värnar om vår natur i vardagen”

Naturskyddsföreningen Tyresö svarar på insändaren ”Ingen värnar om vår natur i var­dagen” den 15 november.

Jo, det gör vi! Genom att granska och yttra oss över kommunens planering. Många fler borde i tidigt stadium skaffa information om planerade byggnationer, granska dessa och skriva yttrande till stadsbyggnadsförvaltningen.

Som representanter för ett stort antal (cirka 1 800) medborgare i Tyresö kommun har vi de senaste åren (2014–2016) genom seriöst­ ideellt arbete yttrat oss över ett stort antal (cirka 25 stycken) olika planärenden.

I dessa yttranden har vi framför allt pekat på vikten­ av att värna våra natur­värden, ekosystem, gröna stråk och samband, den biologiska mångfalden, viktiga spridningsvägar för växter och djur samt de rekreativa värdena.

Tyvärr har det visat sig att kommunens ledning tagit obetydlig hänsyn till våra relevanta synpunkter.

Vår målsättning har varit och är att bevara och stärka Tyresös gröna och naturnära karaktär.

Som många säkert redan­ känner till är vi mycket oroade­ över Tyresös explosiva bostadsutbyggnad­ som vi inte tror kommer att gagna­ kommunens egna medborgare i fram­tiden. Speciellt med tanke på Tyresös­ negativa klimat­påverkan på grund av ökad biltrafik som är ett resultat av bristande kollektivtrafik.

Av Tyresös i dag dryga­ 22 000 förvärvs­arbetande arbetspendlar redan­ cirka 16 000, många i ett redan överbelastat trafiksystem.

Tyresö är ju redan den 14:e mest befolkningstäta­ kommunen i Sverige (av 290) med cirka 675 inv./km2 trots att ungefär 1/3 av marken­ är skyddad i Naturreservat eller Nationalpark.

Som jämförelse kan nämnas­ Uppsala med 97, Nynäshamn med 77, En­köping 35 eller Gotland med 18 inv./km2.

Läs gärna våra olika yttranden­. De är offentliga handlingar hos kommunen.

Fakta

LÄS MER

Insänt: ”Ingen värnar om vår natur i vardagen”