Debatt: Majoriteten förklarar den höjda skatten i Danderyd

Danderyd, majoriteten, politik, skatt
Majoriteten under presskonferensen där chockhöjningen av skatten föreslogs.
I onsdags lades förslaget om att höja skatten i Danderyd med 1 krona och 40 öre. Här förklarar den styrande majoriteten sitt förslag.

Danderyds ekonomi behöver reformeras. Verksamheternas kostnader har under en längre period överstigit kommunens skatteintäkter samtidigt som intäkterna har blivit lägre än budgeterat.

Kommunens resultat har därför varit beroende av löpande intäkter från försäljning av kommunal mark. Trots det har kommunen gått med underskott de senaste två åren, och går mot ett negativt resultat även i år. Det totala underskottet sedan 2017 prognostiseras nu till 220 miljoner kronor.

Robin Hoodskatt kritiseras

Till bilden hör att Danderyd betalar in mest per invånare till det så kallade utjämningssystemet. Vi betalar närmare 600 miljoner kronor varje år till det kommunala utjämningssystemet och det ökar.

Våra medborgare betalar mer än 17 000 kronor om året till andra kommuners verksamhet. Det är nästan dubbelt så mycket som kommun nummer två på listan. Det innebär exempelvis att vi efter skatteutjämning har 3 700 kronor mindre i skatteintäkt per invånare än vad exempelvis Malmö har.

Exploateringsintäkter lyfts ur budgeten

För att komma tillrätta med ekonomin vill vi införa nya ekonomiska principer. En av dessa är att inte längre använda försäljningsintäkter av kommunal mark för att finansiera kommunens verksamheter.

Inget parti i kommunfullmäktige har hittills reserverat sig mot beslut om att ta med sådana intäkter i budgeten. Framöver kommer vi i majoriteten inte budgetera med exploateringsintäkter.

Försiktighetsprincipen behöver iakttas genom att införa ett överskottsmål i budgeten. På så sätt får Danderyds kommun på längre sikt en stabilare och mer hållbar ekonomi.

Utan överskottsmål kommer Danderyd även fortsättningsvis ha en inbyggd risk i sin budget. Slutligen behöver vi också införa riktlinjer för de investeringar kommunen gör.

Danderyds kommun måste alltså hantera ett stort ackumulerat underskott. Samtidigt behöver verksamheternas kostnader anpassas till kommunens intäkter.

Skolan i fokus

Utgångspunkten i vårt arbete är att Danderyd även fortsättningsvis ska ha landets bästa skolor, en hög kvalitet i äldreomsorgen, ett rikt utbud av kultur och fritidsaktiviteter, en god service till kommuninvånarna och samtidigt behålla karaktären av en trädgårdsstad.

För att klara det genomför vi nu ett omfattande arbete med att genomlysa kommunens kostnader. Med en bättre kontroll blir prioriteringarna bättre avvägda.

Danderyd behöver genomföra besparingar och effektiviseringar inom de flesta av kommunens verksamheter, men alltigenom består vår prioritering av kommunens kärnverksamheter. Exempelvis så föreslår vi varken sänkt skolpeng eller äldrepeng nästa år, trots att Danderyd har en skolpeng som är i topp bland länets kommuner.

Tar ansvar för ekonomin

Vi i majoriteten tar nu ansvar för att återgå till en ekonomi i balans. Vi kommer därför lägga fram förslag på såväl generella som riktade besparingar och effektiviseringar i våra verksamheter, med fokus på att värna kärnverksamheterna.

Trots detta kommer skatten behöva höjas avsevärt. Vi föreslår en skattehöjning om 1 krona och 40 öre nästa år. Båda åtgärderna är helt nödvändiga – att minska kostnaderna och öka intäkterna – för att Danderyds kommun ska kunna fortsätta erbjuda kommunens invånare en hög kvalitet.

Vårt mål är att Danderyd även fortsättningsvis ska vara landets bästa kommun att leva och verka i, med en stabil ekonomi, och med sikte på att sänka skatten igen under mandatperioden.

/Majoritetens representanter i kommunstyrelsens arbetsutskott

Hanna Bocander (M), kommunstyrelsens ordförande

Bengt Sylvan (L), kommunstyrelsens förste vice ordförande

Johanna Hornberger (M), gruppledare

Joachim Gahm (KD), gruppledare