”Vi måste agera mot barnfetma”

Täby har Sveriges mest undermåliga fotbollsplaner, anser mamman till en ungdomsspelare.
Samhället måste få barnen att röra på sig mer, anser insändarskribenten.
Barnen rör på sig för lite i dag, vilket leder till övervikt, fetma och psykisk ohälsa. Det skriver Huddingepolitikern Ingalill Söderberg, som kräver att hela samhället tar tag i problemet.

Stillasittandet är en av de största folkhälsoutmaningarna i dag. Bara två av tio flickor och fyra av tio pojkar i grundskolan rör på sig tillräckligt. För flickor på gymnasiet är det ännu sämre, bara 14 procent. Det här har ett direkt samband med ökad övervikt och fetma hos barn, men också ökad psykisk ohälsa.

Pulshöjande aktiviteter utan prestationskrav ger elever förbättrad inlärning

I Stockholm är skillnaden för andelen överviktiga 4-åringar stor mellan olika områden, med 6 procent på Lidingö och 16 procent i socioekonomiskt svaga områden.

Rörelse ger bättre skolresultat

Minst 60 minuters rörelse varje dag rekommenderas, varav pulshöjande minst tre gånger per vecka. Glädjefyllda, pulshöjande aktiviteter utan prestationskrav ger elever förbättrad inlärning, högre närvaro och högre meritvärde, visar de skolor som aktivt satsar på detta.

Skolan har  en viktig uppgift men studier visar att aktiviteten hos barnen sjunker dramatiskt under helgen. Därför är föräldrarna viktiga som igångsättare och förebilder. Men också en fungerande samverkan mellan skolan, hemmet och föreningar.

Att förebygga fetma redan i mödravården ger stora vinster längre fram.

Äldre mår bättre

Det är viktigt att möjligheten till idrott och fysisk aktivitet också tas med tidigt i samhällsplaneringen, Det gäller inte bara idrottsanläggningar utan också trygga gång- och cykelstråk, joggingspår, spontanidrottsytor och utegym.

Ju närmare man har till en idrottsanläggning desto mer idrottar och motionerar man, konstaterar forskningsrapporten ”Idrottens samhällsnytta” 2017.

Även äldre får bättre psykisk och fysisk hälsa genom träning. Civilsamhället med seniorföreningar i samverkan med kommunen kan bidra med aktiviteter och samutnyttjande av kommunens befintliga lokaler.

Ingalill Söderberg Kommunalråd (DP) med ansvar för folkhälsofrågor