S: Vi satsar ännu­ mer på skolan!

Skolan kollage med Jannice Rockstroh
Jannice Rockstroh är ordförande i barn- och utbildningsnämnden.
"Nu ges våra verksamheter­ bättre förutsättningar att lyckas med sitt uppdrag, en trygg och jämlik förskola och skola", säger Jannice Rockstroh (S) om det nya styrets skolsatsning.

Skolan är som alla vet viktig. Den lägger grunden för våra barn och ett tryggt demokratiskt samhälle. Skolorna i Tyresö levererar goda betygsresultat, men lärare vittnar om en alltför hög arbetsbelastning med hög personalomsättning som följd.

Elever som inte ges det stöd de har rätt till och elevhälsans förebyggande arbete­ behöver stärkas.

Lärare vittnar om en alltför hög arbetsbelastning

I det nya styret – S, L och MP – vill vi höja skolans prioritet. Vi kommer­ inte att acceptera att någon lärare lämnar sin tjänst i Tyresös skolor för att de har en ohållbar arbets­belastning, att barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har sämre förutsättningar att lyckas. Vi kommer inte heller att acceptera att våra barn mår psykiskt dåligt.

Den 20 februari antogs den nya budgeten för Tyresös förskolor och skolor. I budgeten satsar vi på en höjning av elevpengen, förbättringar i arbetsmiljön, kompetensutveckling samt ett utökat preventivt elevhälsoarbete.

Den höjda elevpengen möjliggör fler pedagoger och lärar­assistenter i våra verksamheter. Detta kommer att minska arbetsbelastningen för våra lärare och möjliggöra ett större fokus på läraruppdraget. Fler vuxna skapar också en tryggare miljö för våra barn.

Nu ges våra verksamheter­ bättre förutsättningar att lyckas med sitt uppdrag

Till detta satsar kommunen på att öka kompetensen­ inom neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Vi har ett ansvar att se till att barn med neuropsykiatriska­ funktionsnedsättningar har goda förutsättningar att lyckas i skolan.

Med en bred kompetenssatsning kan vi skapa en inkluderande lärmiljö för alla barn och de pedagogiska lärmiljöerna ska ges ett rejält lyft.

Vidare satsar kommunen på att stärka elevhälsan och möjliggöra ett bredare arbete med preventiva åtgärder. Med bättre preventiva åtgärder ser vi möjligheten att minska den psykiska ohälsan bland ungdomarna.

Nu ges våra verksamheter­ bättre förutsättningar att lyckas med sitt uppdrag, en trygg och jämlik förskola och skola.

Jannice Rockstroh (S), ordförande barn- och utbildningsnämnden i Tyresö