Bör verkligen Danderyds kommun få ekonomisk ansvarsfrihet?

Danderyd gick 80 miljoner back 2018.
Danderyd gick 80 miljoner back 2018.
Den 6 maj ska kommunfullmäktige fatta beslut om ansvarsfrihet. Insändarskribenten, Hans Iwan Bratt, frågar sig om det är rimligt mot bakgrund av den extremt stora förlusten som kommunen gjort?

Fullmäktiges presidium föreslår att styrelsen, nämnderna och de förtroendevalda ska beviljas ansvarsfrihet.

Är det rimligt mot bakgrund av den extremt stora förlusten som kommunen gjort?

Presidiet hänvisar till att revisorerna föreslår ansvarsfrihet men nämner inget om den kritik som revisionerna fört fram:

“Vi bedömer att årets resultat inte är förenligt med fullmäktiges mål för god ekonomisk hushållning ur det finansiella perspektivet. Fem av sju finansiella mål är inte uppfyllda och två är delvis uppfyllda. Årets resultat uppgår till -78,4 mnkr. Balanskravsresultatet är -91,1 mnkr. Kommunkoncernens resultat uppgår till -91,1 mnkr.”

“Vi är starkt kritiska till kommunens stora negativa resultat. Vi bedömer att det är nödvändigt att kommunstyrelsen och nämnderna vidtar kraftfulla åtgärder för att efterleva mål och riktlinjer för en god ekonomisk hushållning. Vikten av budgetdisciplin i nämndernas verksamheter är av särskild vikt i den ansträngda ekonomiska situation som kommunen kommer att uppleva den närmaste framtiden.

”Vi understryker kommunstyrelsens uppsiktsplikt och samordningsansvar och uppmanar till aktiv uppföljning av den fortsatta politiska processen gällande effektiviseringar och budgetanpassningar för 2019 och framöver.“

Det är helt oacceptabelt att presidiet inte med ett ord noterar revisorernas starka kritik

Hans Iwan Bratt

Det är helt oacceptabelt att presidiet inte med ett ord noterar revisorernas starka kritik! Fullmäktige får inte negligera revisorernas kritik. Om de inte delar revisorernas uppfattning måste fullmäktige klargöra i vilka avseenden man inte delar kritiken.

Bör verkligen de som medverkat till det stora underskottet förklaras vara utan ansvar?

Vad händer om fullmäktige röstar nej till ansvarsfrihet?

SKL (Sveriges kommuner och landsting) reder ut vad som kan hända.

SKL: “Det är styrelser, nämnder och fullmäktigeberedningar samt enskilda ledamöter i dessa organ som har ansvar och därför ansvarsprövas av fullmäktige. “Ansvaret är i grunden kollektivt, men kan prövas individuellt om en enskild förtroendevald agerat på ett uppenbart felaktigt sätt.”

SKL: “Kommunallagens bestämmelser om uppdrag och ansvar för styrelser och nämnder ger en tydlig bild av ansvarets beståndsdelar. Uppdraget och ansvaret är att genomföra och förverkliga fullmäktiges mål och beslut – till givna förutsättningar, enligt gällande lagar och föreskrifter och med en tillräcklig intern kontroll.”

Att kommunstyrelsen inte tagit sitt ansvar framgår tydligt av revisorernas berättelse. Kommunstyrelsen har inte tagit “ansvaret att genomföra och förverkliga fullmäktiges mål och beslut”.  

Vilka konsekvenser drabbar de som kritiseras? Det beror givetvis på allvaret i kritiken. I Danderyd fall måste kritiken anses som synnerligen allvarlig.

Medborgarna drabbas

Med början 2019, men framför allt under 2020 och 2021 kommer medborgarna drabbas av indragen och sänkt kvalitet på kommunens tjänster. Personal måste sägas upp.

Den vanligaste konsekvensen vid kritik är att de som deltagit i besluten avgår. Om det inte sker kan fullmäktige besluta om att de ansvariga ska entledigas.

I synnerligen allvarliga fall kan kommunen kräva skadestånd. Verksamheten kan organiseras om så att det kritiserade inte inträffar igen.  

Vad gäller Danderyd så är det rimligt att de som ingick i kommunstyrelsen 2018 inte längre ges uppdrag inom kommunen.

Hans Iwan Bratt