Kom med synpunkter – säg inte bara nej

Arbetet med de två stora förnyelseprojekten i Solna gällande stadsdelarna Bergshamra och Hagalund går nu in i en ny fas.

Efter att ha samlat in en stor mängd önskemål och samlat dem i övergripande strategier ska dessa börja förverkligas. Inget är ännu låst utan under resans gång kommer det bli flera olika typer av samråd där alla berörda har möjlighet att bidra med sina tankar och idéer. Förslag, synpunkter, nya förslag, nya synpunkter etc fram till dess att det finns en slutlig syntes.

Denna arbetsform (”planprocessen”) kan kännas långsam och tråkig i en tid när politiker förväntas agera på volley. Men det är ett välbeprövat sätt att komma fram till en klok sammanvägning av alla intressen och inte bara styras av de grupperingar som för ögonblicket hörs och syns mest.

Ett starkt engagemang i stadsplaneringen är något jag som ansvarig politiker välkomnar. Många ögon som granskar framlagda planer och kommer med konstruktiva synpunkter är ovärderligt för att slutresultatet ska bli så bra som möjligt.

När detta engagemang slår över i allmänt nej-sägeri känns det dock mindre upplyftande. Den typen av svartvita resonemang utgör sällan en god grund för konstruktiv dialog i samhällsfrågor.

Jag tror det är få som är genuint intresserade av ett nollalternativ, det vill säga att inga förändringar görs jämfört med i dag. Det är dock vad som riskerar att bli resultatet om olika grupper fokuserar på att stoppa enskilda detaljer utan att se till helheten.

Poängen med en samlad strategi är att möjliggöra ett antal åtgärder som ofta är förutsättningar för varandra. Det är således svårt – stundom omöjligt – att ”plocka russinen ur kakan”.

Jag vill uppmana alla att bidra aktivt till utvecklingsarbetet, men att göra det i en konstruktiv anda med förslag som syftar till att uppnå de övergripande målen. Exakt hur detta ska göras är nämligen en öppen fråga – som vi förhoppningsvis tillsammans kan finna svaret på.

Torsten Svenonius (M)

ordförande byggnadsnämnden

Stadsdelarna Hagalund och Bergshamra ska förnyas. Stadsbyggnadsnämndens ordförande efterlyser en konstruktiv dialog. Arkivfoto

Många ögon som granskar framlada planer och kommer med konstruktiva synpunkter är ovärderligt för att slutresultatet ska bli så bra som möjligt.