Kommunen sviker oss som störs av bullret

Insändarskribenten vill att Haninge kommun tar ansvar för väg 73:s buller.
Insändarskribenten vill att Haninge kommun tar ansvar för väg 73:s buller.

Att det behövs en ny trafikplats längs väg 73 mellan trafikplats Länna och trafikplats Handen inser alla som köar för att köra av vid Handen. Dessutom kräver den framtida trafiken till den växande Vega-staden en lösning som även kan vara en resurs för Norrbyområdets framtida utveckling. Haninge har tillsammans med Trafikverket tagit fram en ny detaljplan för trafikplats Vega (del av Kvarntorp). I korthet innebär planen att det byggs en ny av- och påfart vid Norrby gärde samt en rondell och nya vägar i nära anslutning till industriområdet längs den gamla Nynäsvägen. Det är bra, men att lösningen innebär en ökad genomfartstrafik nämns i samrådshandlingarna endast med några få ord: ”Trafikplatsen samt den nya vägen kommer att medföra ytterligare trafik som i sin tur kommer att öka bullernivåerna inom planområdet”. Av handlingarna framgår också att de fastighetsägare som i framtiden söker byggnadslov själva ska bekosta bullerskärmar. Men hur alla vi som redan bor i området ska hantera den ökande trafiken och bullerstörningarna nämns inte med en rad. Som en jämförelse kan nämnas att Huddinge kommun längs den gamla Nynäsvägen i närheten av Länna gjort åtgärder för att dämpa farten och Stockholm bekostar just nu bullerdämpande åtgärder längs väg 73 mellan Skogskyrkogården och Blåsut. Men Haninge vältrar över problemet och kostnaderna på oss som redan bor här och betalar kommunalskatt. Noterbart i sammanhanget är att den aktuella planen varit utställd under tiden 9 juli till den 31 augusti. En period då de flesta är på semester för att sedan komma hem och vara fullt upptagna med inskolningar i förskola, skolstarter, planering av höstens arbete med mera. Det verkar som om kommunen och dess politiker valt utställningsperiod för att minimera chansen till medborgarinflytande och yttranden från villa- och bostadsrättsföreningar längs gamla Nynäsvägen och angränsande områden. Kanske kommer nästa detaljplan att ställas ut mellan lucia och trettondag jul?